Previous Clan War Results

Previous clan war results

Current War

WAR 8:48am on Saturday 18th August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1佛朗明哥武士2UYVY8PL140021
2angelqin80R898L2168011
3red bat8QYJC92Q157511
4精銳戴蒙J0VUJJ8140011
5Je go2YPR8PRVU140011
6冠霖大帥哥29L0Q2LY8140011
7陪我玩玩2UQVC8CQG140011
8notdoge8QGV9L2140011
9淚色J9CU8PQR122511
10lee8J8J02GV118911
11學校清潔工PY0UYC99118911
12抬彎南波萬Y2CCYRJP118911
13♠Lonely沁♠8PJJL9U8G112011
14前衛的男人89LUCJ8P0112011
15陳彥廷9J8RLPQY112011
16旅店老闆J0G0YPG104911
17小扁扁P9QLPCJR89111
18バイユールY8V8GCRC84011
19臭酸的牛奶2UC2G8YVQ56011
20cherryQ08QPPR2168010
2194872QULLQCGU168010
22衝衝衝88GVQPV0140010
23綠綠929Q89GL8140010
24风花雪夜8PQG990C140010
25CallMeOb9UL2Q2RL140010
26FantasticP09YQ08V140010
27給我一個痛快L2QGLLYL140010
28野鼠騎士90QGUPYR112010
29金牌小瑜兒28JPQ2QC8112010
30jayericPC8G80U9112010
31背靠背Q80YVGPL112010
32DanteU9YVV9G9112010
33無名20CY0QUV2112010
34新版大黑牛C2UL29G2112010
35qazwsx8YLVVVR856010
36客家毛毛的小號Q0J9JVRU168000
37內褲裡的怪物80LJCVL9112000
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 8:34am on Thursday 16th August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1qazwsx8YLVVVR828021
2抬彎南波萬Y2CCYRJP178511
3FantasticP09YQ08V168011
4lee8J8J02GV148711
5野鼠騎士90QGUPYR140011
6前衛的男人89LUCJ8P0140011
7notdoge8QGV9L2140011
8Je go2YPR8PRVU140011
9DanteU9YVV9G9140011
10冠霖大帥哥29L0Q2LY8140011
11佛朗明哥武士2UYVY8PL140011
12內褲裡的怪物80LJCVL9140011
13淚色J9CU8PQR131211
14小扁扁P9QLPCJR118911
15學校清潔工PY0UYC99118911
16綠綠929Q89GL8112011
17cherryQ08QPPR2112011
18CallMeOb9UL2Q2RL112011
19金牌小瑜兒28JPQ2QC8112011
20angelqin80R898L2112011
21背靠背Q80YVGPL112011
22陪我玩玩2UQVC8CQG112011
23旅店老闆J0G0YPG104911
24衝衝衝88GVQPV0168010
25Quinton boy2YRCUPRPL168010
26red bat8QYJC92Q157510
27拉風Baby2CLUPLQJJ140010
28WhoAmI2QQ0VYGLL140010
29無名20CY0QUV2140010
30銀魂NO.18UJQLRC99140010
31新版大黑牛C2UL29G2140010
32♠Lonely沁♠8PJJL9U8G112010
33风花雪夜8PQG990C112010
34精銳戴蒙J0VUJJ8112010
3594872QULLQCGU112010
36給我一個痛快L2QGLLYL112010
37陳彥廷9J8RLPQY112010
38講輸贏太沉重GY8RPPC056010
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 7:23am on Tuesday 14th August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1小扁扁P9QLPCJR178511
2抬彎南波萬Y2CCYRJP148711
3FantasticP09YQ08V140011
4DanteU9YVV9G9140011
5銀魂NO.18UJQLRC99140011
6給我一個痛快L2QGLLYL140011
7cherryQ08QPPR2112011
8陳彥廷9J8RLPQY112011
9拉風Baby2CLUPLQJJ112011
10背靠背Q80YVGPL112011
11旅店老闆J0G0YPG104911
12淚色J9CU8PQR98011
13無名20CY0QUV284011
14风花雪夜8PQG990C168010
15衝衝衝88GVQPV0140010
16精銳戴蒙J0VUJJ8140010
17qazwsx8YLVVVR8140010
18angelqin80R898L2140010
19Je go2YPR8PRVU140010
20新版大黑牛C2UL29G2140010
21バイユールY8V8GCRC140010
22red bat8QYJC92Q131210
23金銀豬飽寶CU9VG0YC112010
24綠綠929Q89GL8112010
25金牌小瑜兒28JPQ2QC8112010
26WhoAmI2QQ0VYGLL112010
27TomsQC8RY2P9112010
28學校清潔工PY0UYC99112010
29內褲裡的怪物80LJCVL9112010
30陪我玩玩2UQVC8CQG112010
31♠Lonely沁♠8PJJL9U8G84010
32野鼠騎士90QGUPYR84010
33前衛的男人89LUCJ8P084010
3494872QULLQCGU84010
35CallMeOb9UL2Q2RL56010
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 6:52am on Sunday 12th August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1前衛的男人89LUCJ8P0112022
2胡迪8VPCR8UG84022
3风花雪夜8PQG990C131220
4cherryQ08QPPR2168011
5FantasticP09YQ08V168011
6red bat8QYJC92Q157511
7野鼠騎士90QGUPYR140011
8lee8J8J02GV140011
9小扁扁P9QLPCJR140011
10抬彎南波萬Y2CCYRJP140011
11陳彥廷9J8RLPQY140011
12バイユールY8V8GCRC140011
13旅店老闆J0G0YPG131211
14客家毛毛的小號Q0J9JVRU112011
15WhoAmI2QQ0VYGLL112011
16學校清潔工PY0UYC99112011
17佛朗明哥武士2UYVY8PL112011
1894872QULLQCGU112011
19angelqin80R898L284011
20綠綠929Q89GL8168010
21毛毛YY2Y2GPQ168010
22無名20CY0QUV2168010
23精銳戴蒙J0VUJJ8140010
24新版大黑牛C2UL29G2140010
25死鳥砲呼乾啦癡車電漢巨皮扣菊額8CCQGULL140010
26CallMeOb9UL2Q2RL112010
27DanteU9YVV9G9112010
28銀魂NO.18UJQLRC99112010
29給我一個痛快L2QGLLYL112010
30淚色J9CU8PQR104910
31金銀豬飽寶CU9VG0YC84010
32TomsQC8RY2P984010
33shengJL0LYVUG84010
34冠霖大帥哥29L0Q2LY884010
35qazwsx8YLVVVR884010
36臭酸的牛奶2UC2G8YVQ56010
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 6:51am on Friday 10th August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1red bat8QYJC92Q131222
2學校清潔工PY0UYC99140021
3小扁扁P9QLPCJR140021
4內褲裡的怪物80LJCVL9140021
5旅店老闆J0G0YPG131221
6WhoAmI2QQ0VYGLL112021
7死鳥砲呼乾啦癡車電漢巨皮扣菊額8CCQGULL140020
8FantasticP09YQ08V140011
9前衛的男人89LUCJ8P0140011
10毛毛YY2Y2GPQ140011
11淚色J9CU8PQR122511
12抬彎南波萬Y2CCYRJP112011
13精銳戴蒙J0VUJJ8112011
14講輸贏太沉重GY8RPPC0112011
15DanteU9YVV9G9112011
16背靠背Q80YVGPL112011
17無名20CY0QUV2112011
18notdoge8QGV9L2112011
19バイユールY8V8GCRC112011
20胡迪8VPCR8UG84011
21客家毛毛的小號Q0J9JVRU84011
22CallMeOb9UL2Q2RL84011
23qazwsx8YLVVVR856011
24冠霖大帥哥29L0Q2LY828011
25风花雪夜8PQG990C168010
26給我一個痛快L2QGLLYL168010
27Tommy8C028CJ140010
2894872QULLQCGU140010
29陳彥廷9J8RLPQY140010
30新版大黑牛C2UL29G2140010
31cherryQ08QPPR2112010
32野鼠騎士90QGUPYR112010
33綠綠929Q89GL8112010
34shengJL0LYVUG112010
35我只是個分身28RJLQUJG112010
36佛朗明哥武士2UYVY8PL112010
37angelqin80R898L2112010
38金牌小瑜兒28JPQ2QC884010
39lee8J8J02GV84010
40銀魂NO.18UJQLRC9984010
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 6:35am on Wednesday 8th August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1WhoAmI2QQ0VYGLL140021
2無名20CY0QUV2140020
3前衛的男人89LUCJ8P0168011
494872QULLQCGU168011
5陳彥廷9J8RLPQY140011
6red bat8QYJC92Q131211
7lee8J8J02GV118911
8學校清潔工PY0UYC99118911
9cherryQ08QPPR2112011
10綠綠929Q89GL8112011
11精銳戴蒙J0VUJJ8112011
12DanteU9YVV9G9112011
13旅店老闆J0G0YPG84011
14バイユールY8V8GCRC84011
15冠霖大帥哥29L0Q2LY828011
16Tommy8C028CJ168010
17暗黑偉8GQCQG90168010
18小扁扁P9QLPCJR168010
19FantasticP09YQ08V168010
20內褲裡的怪物80LJCVL9168010
21背靠背Q80YVGPL148710
22CallMeOb9UL2Q2RL140010
23野鼠騎士90QGUPYR140010
24shengJL0LYVUG140010
25我只是個分身28RJLQUJG140010
26qazwsx8YLVVVR8140010
27死鳥砲呼乾啦癡車電漢巨皮扣菊額8CCQGULL140010
28notdoge8QGV9L2140010
29銀魂NO.18UJQLRC99140010
30金牌小瑜兒28JPQ2QC8119010
31抬彎南波萬Y2CCYRJP118910
32佛朗明哥武士2UYVY8PL112010
33angelqin80R898L2112010
34风花雪夜8PQG990C84010
35臭酸的牛奶2UC2G8YVQ84010
36新版大黑牛C2UL29G284010
37給我一個痛快L2QGLLYL84010
38淚色J9CU8PQR73510
39胡迪8VPCR8UG28010
40小褚@滴8YLG828UP28000
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 6:33am on Monday 6th August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1lee8J8J02GV178511
2背靠背Q80YVGPL178511
3风花雪夜8PQG990C168011
4銀魂NO.18UJQLRC99168011
5內褲裡的怪物80LJCVL9168011
6CallMeOb9UL2Q2RL148711
7小扁扁P9QLPCJR148711
8WhoAmI2QQ0VYGLL140011
9綠綠929Q89GL8140011
10淚色J9CU8PQR140011
11陳彥廷9J8RLPQY140011
12金牌小瑜兒28JPQ2QC8118911
13野鼠騎士90QGUPYR112011
14cherryQ08QPPR2112011
15前衛的男人89LUCJ8P0112011
16給我一個痛快L2QGLLYL112011
17qazwsx8YLVVVR8112011
18バイユールY8V8GCRC112011
19red bat8QYJC92Q104911
20旅店老闆J0G0YPG104911
21FantasticP09YQ08V89111
22臭酸的牛奶2UC2G8YVQ28011
23冠霖大帥哥29L0Q2LY828011
24DanteU9YVV9G9112010
25佛朗明哥武士2UYVY8PL112010
26無名20CY0QUV2112010
2794872QULLQCGU112010
28學校清潔工PY0UYC9989110
29抬彎南波萬Y2CCYRJP89110
30我只是個分身28RJLQUJG56010
31暗黑偉8GQCQG9028010
32Tommy8C028CJ112000
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 5:50am on Saturday 4th August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1red bat8QYJC92Q131222
2綠綠929Q89GL8140021
394872QULLQCGU112021
4前衛的男人89LUCJ8P084021
5qazwsx8YLVVVR856021
6小扁扁P9QLPCJR148720
7無名20CY0QUV2112020
8FantasticP09YQ08V178511
9學校清潔工PY0UYC99148711
10风花雪夜8PQG990C140011
11死鳥砲呼乾啦癡車電漢巨皮扣菊額8CCQGULL140011
12lee8J8J02GV118911
13背靠背Q80YVGPL118911
14新版大黑牛C2UL29G2112011
15內褲裡的怪物80LJCVL9104911
16淚色J9CU8PQR98011
17精銳戴蒙J0VUJJ884011
18旅店老闆J0G0YPG157510
19拉風Baby2CLUPLQJJ140010
20胡迪8VPCR8UG140010
21暗黑偉8GQCQG90140010
22WhoAmI2QQ0VYGLL140010
23我只是個分身28RJLQUJG140010
24angelqin80R898L2140010
25崔雨29QPYP2LL140010
26銀魂NO.18UJQLRC99140010
27抬彎南波萬Y2CCYRJP118910
28CallMeOb9UL2Q2RL118910
29金牌小瑜兒28JPQ2QC8118910
30shengJL0LYVUG112010
31Tommy8C028CJ112010
32佛朗明哥武士2UYVY8PL112010
33陳彥廷9J8RLPQY112010
34野鼠騎士90QGUPYR84010
35DanteU9YVV9G984010
36給我一個痛快L2QGLLYL84010
37臭酸的牛奶2UC2G8YVQ56010
38冠霖大帥哥29L0Q2LY856010
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 2:14am on Thursday 2nd August 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1內褲裡的怪物80LJCVL984020
2angelqin80R898L2168011
3學校清潔工PY0UYC99148711
4野鼠騎士90QGUPYR140011
5前衛的男人89LUCJ8P0140011
6精銳戴蒙J0VUJJ8140011
794872QULLQCGU140011
8陳彥廷9J8RLPQY140011
9死鳥砲呼乾啦癡車電漢巨皮扣菊額8CCQGULL140011
10旅店老闆J0G0YPG131211
11CallMeOb9UL2Q2RL118911
12小扁扁P9QLPCJR118911
13抬彎南波萬Y2CCYRJP118911
14背靠背Q80YVGPL118911
15cherryQ08QPPR2112011
16暗黑偉8GQCQG90112011
17shengJL0LYVUG112011
18qazwsx8YLVVVR8112011
19冠霖大帥哥29L0Q2LY8112011
20給我一個痛快L2QGLLYL112011
21バイユールY8V8GCRC112011
22lee8J8J02GV89211
23淚色J9CU8PQR73511
24臭酸的牛奶2UC2G8YVQ56011
25綠綠929Q89GL8140010
26风花雪夜8PQG990C140010
27胡迪8VPCR8UG140010
28WhoAmI2QQ0VYGLL140010
29DanteU9YVV9G9140010
30小褚@滴8YLG828UP140010
31佛朗明哥武士2UYVY8PL140010
32無名20CY0QUV2140010
33新版大黑牛C2UL29G2140010
34notdoge8QGV9L2140010
35金牌小瑜兒28JPQ2QC8118910
36FantasticP09YQ08V118910
37我只是個分身28RJLQUJG112010
38銀魂NO.18UJQLRC99112010
39red bat8QYJC92Q104910
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin

WAR 2:13am on Tuesday 31st July 2018(UTC)

NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin
1金牌小瑜兒28JPQ2QC8168011
294872QULLQCGU168011
3金銀豬飽寶CU9VG0YC140011
4前衛的男人89LUCJ8P0140011
5死鳥砲呼乾啦癡車電漢巨皮扣菊額8CCQGULL140011
6背靠背Q80YVGPL140011
7新版大黑牛C2UL29G2140011
8lee8J8J02GV118911
9學校清潔工PY0UYC99118911
10抬彎南波萬Y2CCYRJP118911
11給我一個痛快L2QGLLYL118911
12胡迪8VPCR8UG112011
13陳彥廷9J8RLPQY112011
14notdoge8QGV9L2112011
15バイユールY8V8GCRC112011
16淚色J9CU8PQR99711
17FantasticP09YQ08V89111
18DanteU9YVV9G984011
19冠霖大帥哥29L0Q2LY828011
20TomsQC8RY2P9140010
21qazwsx8YLVVVR8140010
22小褚@滴8YLG828UP140010
23無名20CY0QUV2140010
24綠綠929Q89GL8112010
25风花雪夜8PQG990C112010
26cherryQ08QPPR2112010
27WhoAmI2QQ0VYGLL112010
28我只是個分身28RJLQUJG112010
29angelqin80R898L2112010
30銀魂NO.18UJQLRC99112010
31red bat8QYJC92Q104910
32旅店老闆J0G0YPG104910
33CallMeOb9UL2Q2RL89110
34shengJL0LYVUG84010
35暗黑偉8GQCQG9056010
NoNameTagcardsEarnedbattlesPlayedWin